Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych – RODO z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

  1. Administratorem Danych Osobowych jest Uniwersytet Rzeszowski, al. Rejtana 16 C, 35-959 Rzeszów, reprezentowany przez Rektora,
  2. inspektorem Ochrony Danych w Uniwersytecie Rzeszowskim jest Krystian Antochów, adres email: antochow@ur.edu.pl,
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu udziału w konferencji, komunikacji związanej z udziałem w konferencji, realizacji konferencji, przygotowania publikacji pokonferencyjnej, przygotowania umów wydawniczych, wystawienia faktur i wykonania umowy z Administratorem danych, zamieszczenia materiałów związanych z konferencją w bazach Administratora danych, ubezpieczenia, jeśli z konferencją są związane wyjazdy zagraniczne, wykorzystania wizerunku na zdjęciach robionych na konferencji do przygotowania relacji z konferencji na stronę internetową konferencji i do Portalu Administratora danych, zamieszczenia streszczeń i artykułów związanych z konferencją na stronie internetowej konferencji lub Wydawnictwa Administratora danych, a także do wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze danych, na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b, c - ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
  4. odbiorcami Pana/Pani danych osobowych będą osoby upoważnione przez Administratora danych osobowych do przetwarzania danych osobowych, w szczególności Komitet Organizacyjny konferencji, Sekretariat, Kwestura, Wydawnictwo, Biblioteka, Dziekani, Prodziekani, osoby zarządzające bazami danych oraz podmioty przetwarzający dane osobowe w imieniu Administratora danych na podstawie umów zawartych z Administratorem danych, w szczególności współorganizatorzy konferencji,
  5. Pana/Pani dane osobowe przechowywane będą do czasu ustania celu przetwarzania,
  6. posiada Pani/Pan prawo do: żądania od Administratora Danych dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych,
  7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzasadnione jest, że Pana/Pani dane osobowe przetwarzane są przez Administratora Danych niezgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. ,
  8. podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych w zakresie wymaganym przez Administratora Danych może skutkować brakiem możliwości udziału w konferencji, brakiem możliwości opublikowania artykułu naukowego, brakiem możliwości udziału w wyjeździe zagranicznym podczas konferencji, brakiem możliwości zamieszczenia publikacji w bazie.

Newsletter

Proszę się zapisać się aby otrzymywać aktualne informacje konferencyjne.