Cel i tematyka

VIII Międzynarodowej Konferencji Naukowej Społeczeństwo informacyjne.

Stan i kierunki rozwoju w świetle uwarunkowań regionalnych

CEL KONFERENCJI

Celem konferencji jest prezentacja wyników badań naukowych dotyczących społeczeństwa informacyjnego, e-gospodarki i gospodarki opartej na wiedzy, ze szczególnym uwzględnieniem występujących nierówności oraz sposobów ich zmniejszania.
Obecnie informacja i wiedza oraz odpowiednie zarządzanie nimi są zasadniczymi czynnikami konkurencyjności przedsiębiorstw i regionów. Bardzo istotną rolę w realizacji procesów informacyjnych odgrywają nowoczesne ICT. Dlatego też tematyka konferencji, oprócz różnorodnych aspektów rozwoju społeczeństwa informacyjnego, obejmuje także zagadnienia związane z wpływem ICT na: funkcjonowanie przedsiębiorstw i organizacji, realizację procesów biznesowych i świadczenie usług, podnoszenie kwalifikacji itp.
Organizowana konferencja ma służyć międzynarodowej wymianie doświadczeń i poglądów, a także pogłębieniu integracji środowiska naukowego zajmującego się wyżej wymienioną tematyką badawczą.

TEMATYKA KONFERENCJI

 • Metody ilościowe w badaniach rozwoju społeczeństwa informacyjnego i gospodarki elektronicznej
 • Dysproporcje w rozwoju społeczeństwa informacyjnego i gospodarki elektronicznej oraz możliwości ich ograniczania
 • Czynniki rozwoju społeczeństwa informacyjnego
 • Aspekty regionalne rozwoju społeczeństwa informacyjnego i gospodarki elektronicznej
 • Aspekty socjologiczne rozwoju społeczeństwa informacyjnego
 • E-usługi – modele i kierunki rozwoju e-usług, rynek usług cyfrowych
 • Systemy mobilne i tendencje rozwoju m-commerce
 • ICT w administracji rządowej i samorządowej oraz inteligentne miasta
 • ICT w procesie edukacji i podnoszenia kwalifikacji (nauczanie tradycyjne i na odległość)
 • Przedsiębiorstwo w dobie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki elektronicznej
 • Modelowanie i zarządzanie procesami biznesowymi w gospodarce opartej na wiedzy
 • Informacja, wiedza i kapitał intelektualny w e-gospodarce
 • Współczesne ICT a bezpieczeństwo informacji

Newsletter

Proszę się zapisać się aby otrzymywać aktualne informacje konferencyjne.